Integritetspolicy

Inbed Sweden (Sweden In Bed AB) värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.  

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.  

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Sweden In Bed AB (org.nr. 556844-3013) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.  

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter. De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

1. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.

2. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.

3. Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd, t.ex. när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

4. Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.

 

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta:


 

Ändamål:

Hantera beställning/köp

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • IP-adress
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Behandlingar som utförs:

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning. Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringsperiod:

Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 


 

Ändamål: 

Fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
 • e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsformation.
 • IP-adress.
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.

Behandlingar som utförs:

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod:

Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

 


         

Ändamål:

Hantera kundserviceärenden.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning.

Behandlingar som utförs:

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice samt utredning av eventuella klagomål- och supportärenden.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.

  

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 •  Transporter (logistikföretag och speditörer).
 •  Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 •  Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträdenför att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vi delar också dina personuppgifter med statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.  

Var lagras uppgifterna?

De uppgifter som samlas in om dig kommer att behandlas och lagras inom EU/EES.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.  

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för
 • invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.  

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.  

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer om, och ändra inställningar för cookies här  

Kontakt

Sweden In Bed AB
Nibbleplan 5
73432 Hallstahammar

Organisationsnummer: 556844-3013

Telefon: 021-475 16 65
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.  

Ändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.  

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen - Du hittar aktuella kontaktuppgifter på Datainspektionens hemsida. 

 

 

 

Cookies

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Typer av cookies

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Ditt samtycke till att ta emot cookies

Genom att din webbläsare är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Tacka nej till cookies

Du kan radera cookies från din enhet när som helst. Du kan också ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Var dock medveten om att funktionaliteten på webbplatsen kan bli sämre om du tackar nej till vissa cookies.

Genom att besöka webbplatsen i "inkognitoläge" raderas alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Ta bort cookies

På minacookies.se hittar du instruktioner för att hantera cookies i de vanligaste webbläsarna på marknaden.

Mer information om cookies

Kakor (cookies) | PTS

 

 

forstoringsglasInformation

I undermenyn till vänster kan du läsa om varje informationsområde du behöver veta för att kunna genomföra ett köp hos oss på InBedSweden.se

Vid frågor eller funderingar kontakta vår kundtjänst på: 021-475 16 65 eller via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

kopvaraSå här handlar du

 1. När du har bestämt dig för en produkt du vill köpa klickar du enkelt på köpknappen för att lägga produkten i kundvagnen. För att lägga till fler produkter i kundvagnen upprepar du proceduren.
 2. Efter att du har lagt samtliga produkter som du önskar köpa i kundvagnen, går du vidare till kassan som du hittar på kundvagnensidan.
 3. Kontrollera att alla de produkter som du önskar köpa finns med i kundvagnen. Vill du ändra antal eller ta bort någon produkt kan du enkelt göra det i kassan. Vill du lägga till ytterligare en produkt i din kundvagn letar du upp den som vanligt på vår hemsida och klickar på köp för att uppdatera kundvagnen, därefter klickar dig sedan vidare till kassan på nytt.
 4. Välj ett betalningssätt som du önskar använda dig utav.
 5. Fyll i dina adress- och personuppgifter. Detta görs enklast genom att du anger ditt personnummer och vi kommer då automatiskt att hämta dina adressuppgifter från folkbokföringsregistret. Är du folkbokförd utanför Sverige så kan du i nuläget inte registrera dig som kund hos InBedSweden.se. Komplettera dina uppgifter med e-postadress samt det telefonnummer som du enklast kan nås på.
 6. När du bekräftar din order hanteras din betalning enligt villkoren för det betalningssätt du valt. Skulle betalningen av någon anledning inte godkännas skickas du tillbaka till kassan för att välja ett annat betalningssätt. När betalningen går igenom skickas du till en sida som bekräftar att din order är mottagen.
 7. Så snart vi har tagit emot din order skickas en orderbekräftelse till den e-postadress som du tidigare angivit.
 8. Vi kommer att hålla dig uppdaterad från det att produkten/produkterna lämnar lagret tills dess att varan levereras hem till dig. Beroende på vilken typ av produkt du har beställt så använder vi och våra partners oss av olika aviseringssätt. Dessa är sms/brev-avi för mindre produkter som levererars via postombud, och större produkter såsom sängar, bäddmadrasser och sänggavlar aviseras via e-post/sms/telefon.

 

Returer/byten/ångerrätt

Hos InBedSweden.se kan du alltid byta eller returnera dina produkter senast 14 dagar efter uthämtad leverans med full återbetalning enligt Distansavtalslagen. Detta för att du efter leverans ska kunna inspektera varan och säkerställa att den motsvarar de förväntningar du har. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan. Om du vill byta eller returnera produkter så måste de vara oanvända och i originalförpackning. Varan skall alltså återsändas i väsentligen oförändrat skick. Notera särskilt att plasten ej vara borttagen om en retur ska vara giltig på grund av hygieniska anledningar samt allergier som kan orsakas av husdjur och liknande.

Du är själv ansvarig för att Din retur kommer fram till oss. Som kund betalar Du själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Du ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats. Varan/varorna skall skickas tillbaka till leverantören som framgår på produkten.

Vi kan tyvärr ej erbjuda bytesrätt på specialtillverkade produkter eftersom de tillverkas efter beställning speciellt för Dig.

Reklamation

InBedSweden.se strävar alltid efter att dina produkter skall vara felfria vid leveransen. Men om du skulle få defekta eller fel produkter levererade så följer vi konsumentverkets riktlinjer och en anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. För att ärendet ska kunna handläggas så snabbt som möjligt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag. Vid kontakt med InBedSweden.se ange alltid ordernr vid reklamationsärenden. Vi nås lättast på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid en eventuell reklamation skall du som kund stå för frakten tillbaka om det är en ånger. Om det är något fel på produkten står vi för kostnaden.

Kunden har rätt att återfå pengarna inom 30 dagar om denne häver köpet från den dag då vi mottagit meddelandet. Om InBedSweden.se godkänner reklamationen eller avhjälpande av felet vid reklamation står vi för alla fraktkostnader.

Vid en eventuell reklamation ber vi dig att alltid fotografera skadan och produkten och maila dessa till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">

 

Personuppgiftspolicy

InBedSweden.se ansvarar för att de personuppgifter du som kund lämnar i samband med ditt köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid framtida köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden och nyhetsbrev från InBedSweden.se, eller våra samarbetspartners. Dessa utskick sker genom sms, e-mail eller annan direktreklam.

När du godkänner våra villkor samtycker du även till att InBedSweden.se lämnar ut dina uppgifter till våra samarbetspartners för andra ändamål än marknadsföring, såsom Klarna AB för fakturering. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifterna, ändra dem eller be om att de ska raderas. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt godkännande till att få erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Åldersgräns

På InBedSweden.se måste du vara över 18 år för att handla utan förälders medgivande.

 

bekräftadOrderbekräftelse

En orderbekräftelse skickas alltid från InBedSweden.se via e-post till dig som kund, där finner du ditt ordernummer samt all övrig information du behöver.

Leveransvillkor & Frakt

InBed Sweden erbjuder alltid fri frakt till våra kunder på alla våra produkter.

InBed Sweden erbjuder även möjlighet att välja till inbärning till ett förmånligt pris på sängbeställningar.

Mindre produkter så som kuddar, täcken, sängkläder och liknande som finns på lager, levereras via postombud normalt inom 1-4 arbetsdagar i Sverige. För denna typ av leveranser samarbetar vi med Posten och Schenker. InBed Sweden försöker alltid se till att du ska få dina produkter så snabbt som möjligt.

Större produkter såsom sängar, bäddmadrasser och sänggavlar levereras med olika leveranstider beroende på vilket varumärke produkten har. Leveranstiden varierar från 8 dagar upp till 4 veckor. Denna information finns tydligt specificerad på varje produkt. Vid leverans kan inbärning väljas som tillägg för alla kunder i hela landet.

Vid hemleveranser ansvarar du som kund för att finnas tillgänglig på den angivna adressen för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med speditören. Om du uteblir vid denna adress och tidpunkt äger InBed Sweden rätten att ta ut en avgift på 500 kronor för varje ny utkörning av godset.

Viktigt: Kontrollera alltid dina varor vid leverans, innan du kvitterar ut dem, så att de är hela och att det inte finns några synliga skador på emballaget. Vid eventuella skador/defekter så meddela genast detta till fraktbolaget och även direkt till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">

Vid eventuell försening av leverans så har du som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad. Vi kontaktar även alltid dig som kund vid eventuella förseningar.
InBed Sweden har förmånen att samarbetar med erfarna fraktbolag som DHL, Bring Express, Posten, Schenker och LGT.

 

Leveransinformation

Sängar och andra större produkter levereras normalt sätt med Bring Express/DHL i hela Sverige. När produkten/produkterna har anlänt till Bring Express får du en avisering per telefon om leveransdag och leveranstid. Bring Express aviserar även ca 30 minuter innan leverans för att säkerställa att du är hemma. DHL skickar istället en sms-avisering till kunden. Leveransen sker på vardagar, normalt mellan kl. 09.00 och 21.00. Observera att det är fraktbolaget som föreslår tid för leverans och att tidsförslaget kommer att bestå av ett intervall om 3 timmar (exempelvis kl. 18.00–21.00).

Det är viktigt att du som kund skyddar dina golv och förbereder fri väg till anvisat rum. Observera även att de anställda på fraktbolagen av lagskäl och försäkringsskäl inte har möjlighet att ta av sig sina skor när de bär in produkter. Täck därför gärna över ditt golv om det är av ett ömtåligare material.

Mindre produkter, som till exempel kuddar, täcken och sängkläder m.m, levereras med hjälp av Posten/Schenker till ditt närmaste postombud. När din beställning är genomförd får du ett SMS med information om hur paketet skickas samt hur lång tid det kommer ta innan paketet når fram till ditt närmaste ombud. När paketet anlänt till ombudet skickas ytterligare ett SMS ut om att ditt paket finns på plats för avhämtning. SMS:et inkluderar referensnummer samt anvisning om var paketet finns att hämta. Har du inte angivit ett mobilnummer får du istället avisering via brev med samma information.

Kom ihåg att du som kund alltid skall kunna visa legitimation vid utlämning/leveransen av produkterna.

 

Ficka inaktivSängmodeller

Model No.1
Model No.2
Model No.3
Model No.4
Model No.5
Model No.6
Model No.7
Nightvision
Classic Oxford


Integritetspolicy
Cookies

Web: NyWeb
Produkter

Bäddmadrasser
Bäddmadrasskydd
Kuddar
Sängar
Sängben
Sängbord
Sänggavlar
Sänglådor
Täcken
Inbed bricka
 
  InBed Sweden

  Nibbleplan 5
  734 32 Hallstahammar
  021-475 16 65
  072-2517959

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Copyright 2021 InBed Sweden